1.5.2017

07.06.2017 09:45

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 11.května 2017

 

Přítomni : Klíma, Michalík, Smolíková, Telařík, Paďourek(DK)

Omluveni : Smolík, Hrbek, Duda

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru, konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p. Michalík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze. Trvají úkoly 15/17 a 16/17.

Zápis byl schválen.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí.

- informoval o přijetí dopisu s potvrzením ukončení nájmu pískovny Halámky.

- informoval o platbě p. Janochové(1.400Kč) za pronájem pozemku.

- splněn úkol výměny informační tabule od p. Čechala na pozemek města.

- informoval o násadě úhořího monté do revíru Lužnice 10B z krajské distribuce.

- informoval o přijetí sponzorského daru od p. Šerhakla na DRZ 2017.

 

pí.Smolíková – předána hotovost vedoucím DRK, dle rozpočtu MO na závěr DRK a DRZ

2017. Osobně převzal Klíma P.

- informovala o průběhu úředních hodin za uplynulé období.

- veškeré daňové povinnosti za r.2016 spněny.

- předala výboru seznam zájemců o odpracování brigád.

 

p.Klíma – informoval o distribuci rychlené štiky do revírů Lužnice 10A a 10B.

- informoval o průběhu prací na klubovně.

- přijal finanční hotovost na závěr DRK a na DRZ 2017.

- závěr DRK zajištěn(20.5.2017 15.00 klubovna), DRZ(3.6.2017, Hrdlořezy) prob. přípravy.

Úkol č.18/17 Předat veškeré vyúčtování a finanční zůstatek za závěr DRK a DRZ 2017. Do30.6.2017.

p.Telařík – informoval o zaslání pozvánek na závěr DRK a DRZ 2017 starostovi obce Suchdol

nad Lužnicí a zároveň přiložil žádost o pokos zeleně a umístění mobilního WC(návesní rybník Hrdlořezy) na DRZ 2017.

- informoval JČÚS o provedení úklidu pískoven v Tušti.

- předal vypracovaný seznam všech nových členů vč. přihlášek a ostatní tištěné materiály.

 

Příští výborová sch Příští výborová schůze se u skuteční 9. 6. 2017 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Klíma Petr              Předseda organizace : Michalík Ladislav